Construcció 9 habitatges – Calella de Palafrugell. Habitatge Plurifamiliar


Arquitectura: Josep Antón Llorens Gumà i Toni González Julian
Promotora: Privada
Constructora: Estructures Ultra
Superfície: 820 m2
Inici-Final: 2022 – en construcció
Encàrrec:
Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat