Fase
Projecte

A Gruart t’oferim assessorament tècnic des dels inicis del projecte, ja sigui pel que fa als materials, a les solucions constructives o a la normativa vigent.

 

Estem especialitzats en l’elaboració dels estats d’Amidaments, tant en projecte bàsic com en executiu. La precisió en l’elaboració dels amidaments és essencial per obtenir uns pressuposts realistes i ajustats als requeriments del projecte, permetent portar a terme un seguiment econòmic eficient de l’execució de l’obra. A més, a Gruart tenim experiència en els entorns BIM, fet que ens permet adaptar-nos als projectes que segueixen aquesta metodologia de treball.

 

A Gruart redactem Estudis de Seguretat i Salut i Estudis Bàsics de Seguretat i Salut, documents necessaris per a poder realitzar les obres amb les condicions idònies de seguretat, salut i protecció de riscos laborals segons la legislació vigent.

 

Estem especialment compromesos amb la qualitat de l’obra, i amb la confecció del pla de Control de Qualitat assentem les bases per a la gestió de la qualitat en tot el desenvolupament de l’obra.

Assessorament tècnic

Amidaments i pressuposts

Pla de Control de Qualitat

Càlcul de l’impacte ambiental

Estudis de Seguretat i Salut

Estudi de Gestió de Residus

Fase
Execució
d’Obra

Gruart ofereix la màxima garantia per a una bona execució material de l’obra, controlant qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat del que s’ha executat realitzant les funcions de Direcció d’Execució d’Obra.

 

Com a responsables del Seguiment del Control de Qualitat de l’obra gestionem la qualitat del projecte documentant i certificant que els materials subministrats compleixen els requeriments tècnics exigits. Durant l’execució controlem que aquesta es realitza amb les màximes garanties de qualitat seguint el Programa de Control de Qualitat.

 

Com a responsables de la Coordinació de Seguretat i Salut vetllem per a què l’obra s’executi seguint les mesures de seguretat, salut i prevenció de riscos laborals que marca la legislació.

 

El coneixement exhaustiu del projecte ens permet realitzar el seguiment i el control econòmic de la seva execució, evitant desviacions econòmiques innecessàries i aconseguint així la màxima relació entre temps, cost i qualitat.

Direcció d’Execució
d’Obra

Coordinació de Seguretat i Salut

Seguiment i control econòmic

Seguiment del Control
de Qualitat

Informes i certificats

A Gruart confeccionem aquells certificats exigits per les administracions seguint les normatives vigents (CH, CEE i ITE). Auditem projectes, tant des d’un vessant econòmic com tècnic, oferint alternatives d’impacte sobre el mateix. Realitzem informes pericials i ens encarreguem de la redacció del Llibre de l’edifici.

Auditories de projectes

Certificats d’Eficiència Energètica

Peritatge

Cèdula d’Habitabilitat

Inspecció Tècnica
de l’Edifici

Llibre de l’Edifici

Obres
menors

Gruart ofereix els seus serveis per a projectes d’obra menor com rehabilitacions de façanes d’edificis, reparacions de patologies, reformes interiors i canvis d’ús de local a habitatge o viceversa.

Rehabilitació de façanes

Reforma d’interiors

Reparació patologies

Canvi d’ús