Rehabilitació 4ª planta Ausiàs March – Barcelona. Habitatge Plurifamiliar


Arquitectura: Circular Studio
Promotora: Privada
Constructora: OAK
Superfície: 425 m2
Inici-Final: 2021 – en construcció
Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut