Residència 22@ – Barcelona. Equipaments sanitaris i sociosanitaris


Arquitectura: Circular Studio
Promotora: Privada
Constructora:
Superfície: – m2
Inici-Final: 2022 – en construcció
Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut