Rehabilitació edifici Occident – Hospitalet de Llobregat. Habitatge Plurifamiliar


Arquitectura: m-i-r-a
Promotora: Olno Espalter
Constructora: ECIS
Superfície: 446 m2
Inici-Final: 2019 – 2021
Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut