Parc de bombers – Figueres. Equipaments esportius, docents i altres


Arquitectura: Estudi ARQ Jala –  Moreno
Promotora: Infraestructures SAU
Constructora: Construccions J. Pallàs, S.L.
Superfície: 2.878 m2
Inici-Final: 2021 – en construcció
Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut