33 Habitatges, piscina i trasters Sancho de Ávila – Barcelona. Habitatge Plurifamiliar


Arquitectura: AIR PROJECTS
Promotora: Mahir Investments
Constructora: GREICO Construcción y Rehabilitación
Superfície: 3.443 m2
Inici-Final: 2019 – 2021
Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut
Més informació: http://espaisocults.openhousebarcelona.org/2021/espai2.html