92 Habitatges – Mataró. Habitatge Plurifamiliar


Arquitectura: Moliner Office Architects
Promotora: Lomento ITG
Contructora: Beta Conkret SA
Superfície: 14.240 m2
Inici-Final: 2022 – en execució
Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat