51 Habitatges, piscina i trasters Nou Badalona. Habitatge Plurifamiliar


Arquitectura: Moliner Office Architects
Promotora: Lomento ITG
Contructora: Beta Conkret SA
Superfície: 8.140 m2
Inici-Final: 2021 – en construcció
Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut