Habitatge unifamiliar Llavaneres Habitatge Unifamiliar

Arquitectura: Coraline Govers – ZEST architecture
Promotora: Privada
Constructora: ABHAUS
Superfície: 350 m2
Inici-Final: 2023 – en construcció
Encàrrec: Amidaments
i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció
d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de
Seguretat i Salut