Habitatge Sant Iscle. Habitatge Unifamiliar

Arquitectura: Lacol
Promotora: privada
Superfície: 55 m2
Inici-Final: 2021 – 2022

Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut