11 habitatges Mataró Habitatge Plurifamiliar

Arquitectura: Lacol
Promotora: privada
Superfície: 166 m2
Inici-Final: 2021 – 2022

Encàrrec: Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut