Habitatge Masnou. Habitatge Unifamiliar


Arquitectura: Lacol
Promotora: privada
Superfície: 185 m2
Inici-Final: 2021- 2022
Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut.