Green Nest House. Habitatge Unifamiliar

Arquitectura: ON-A
Promotora: privada
Superfície: S – M – L
Inici-Final: 2021 – en construcció

Encàrrec: Amidaments i pressuposts, Estudi Seguretat i Salut, Assessorament tècnic, Direcció d’Execució de l’Obra, Seguiment del Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut

Render: ON-A

Més informació: https://greennesthouse.com/